mariya

 

வாசகர்கள்

visitor counter  

 

 

 

mail

 

அறிவித்தல்

 

 

அன்பான பணித்தள மக்களுக்கு,

 

- 22.02.23 திருநீற்று புதன் திருப்லி் மாலை 18.00 மணிக்கு சென்.யோசப் ஆலயத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்.

 

-- 26.02.23 ஞாயிறு அன்று திருப்லி் காலை 11.15 மணிக்கு சென்.யோசப் ஆலயத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்.

 

- 19.02.23 ஞாயிறு 15.00 மணிக்கு சிறுவர் இளையோர் பெரியவர்களுக்கான பாடல் பயிற்சி சென்.பொனிபத்தியஸ் ஆலயத்தில் நடைபெறும்.

  

 

-யேர்மன் ஆன்மீகப்பணியகத்தால் நடாத்தப்படும் youtube link .

 

 

 

 

 

 

 

 

பொது அறிவித்தல்கள் :

மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - வழிபாடு
பின்பு மறைக்கல்வி.
(சென்.ஜோசப் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - சிறுவர் கைப்பணி பின்பு பாடல் பயிற்சி.
(சென்.பொனிபாத்தியஸ் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறு:

 
 
மு.ப 11.15 மணி - திருப்பலி.
(சென்.ஜோசப் ஆலயம்)

 

jesuswithmaria