mariya

 

வாசகர்கள்

visitor counter  

 

 

 

mail

 

அறிவித்தல்

 

 

அன்பான பணித்தள மக்களுக்கு,

 

- 26.07.2020 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11.15 சென்.யோசப் ஆலயத்தில் திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்கப்படும்.அனைவரையும் பங்குகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள்.

 

- இக் Corona காலப்பகுதியில் திருப்பலி நடைமுறைக்கான சுற்றறிக்கை(விபரம்).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பொது அறிவித்தல்கள் :

மாதத்தின் முதல் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - வழிபாடு
பின்பு மறைக்கல்வி.
(சென்.ஜோசப் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறு:

 
  பி.ப 3.00 மணி - சிறுவர் கைப்பணி பின்பு பாடல் பயிற்சி.
(சென்.பொனிபாத்தியஸ் ஆலய மண்டபம்)

 

மாதத்தின் இறுதி ஞாயிறு:

 
 
மு.ப 11.15 மணி - திருப்பலி.
(சென்.ஜோசப் ஆலயம்)

 

jesuswithmaria