வாசகர்கள்

visitor counter 

 

 

2019ஆம் ஆண்டிற்கான பீலவெல்ட் பங்கு வழிபாடு, மறைக்கல்வி, பாடற்பயிற்சி, திருப்பலி தவக்கால வழிபாடு, ஒளிவிழா ஆயத்தம் என்பவற்றிற்கான

 

 

 

காலம்

நேரம்

விடயம்

இடம்

06.01.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

20.01.19 15.00 பாடற்பயிற்சி சென்.போனிவாத்தியுஸ்

27.01.19

13.00

சிறுவர் மறைக்கல்வி ஒன்றுகூடல்

சென்.யோசவ்

03.02.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

17.02.19 17.00 பெரியோர் கருத்தருங்கு சென்.மைன்கோள்வ்

24.02.19

11.15

திருப்பலி

சென்.யோசவ்

03.03.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

06.03.19

18.00

திருநீற்றுப் புதன் திருப்பலி

சென்.யோசவ்

08.03.19

18.00

திருச்சிலுவைபாதை

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

15.03.19

18.00

திருச்சிலுவைபாதை

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

22.03.19

18.00

திருச்சிலுவைபாதை

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

24.03.19

15.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

29.03.19

18.00

திருச்சிலுவைபாதை

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

31.03.19 11.15 திருப்பலி சென்.யோசவ்
05.04.19 18.00 திருச்சிலுவைபாதை சென்.போனிவாத்தியுஸ்
07.04.19 16.00 வழிபாடு > மறைக்கல்வி சென்.யோசவ்
12.04.19 18.00 திருச்சிலுவைபாதை சென்.போனிவாத்தியுஸ்

14.04.19

15.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்
18.04.19 17.00 பொரியவியாழன் வழிபாடுகள்;
சென்.யோசவ்
19.04.19 10.00 பெரியவெள்ளி வழிபாடுகள்
சென்.யோசவ்
20.04.19 17.30 உயிர்ப்பு விழா திருப்பலி (ஒன்றுகூடல்;) சென்.யோசவ்

05.05.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

19.05.19 15.00 பாடற்பயிற்சி சென்.போனிவாத்தியுஸ்

30.05.19

11.15

விண்ணேற்பு திருப்பலி

சென்.யோசவ்

02.06.19 16.00 வழிபாடு > மறைக்கல்வி சென்.யோசவ்
20.06.19 09.30 நற்கருனை திருவிழா சென்.போனிவாத்தியுஸ்
23.06.19 15.00 பாடற்பயிற்சி ??????

30.06.19

11.15 

திருப்பலி

சென்.யோசவ்

07.07.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

21.07.19

15.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

28.07.19

11.15

திருப்பலி

சென்.யோசவ்

04.08.19

15.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

10.08.19 10.30 கேவிளார் அன்னை திருவிழா கேவிளார்

21.08.19

15.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

01.09.19

16.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி

சென்.யோசவ்

22.09.19

15.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

29.09.19

11.15

திருப்பலி > பொதுக் கூட்டம்

சென்.யோசவ்

06.10.19

12.00

வழிபாடு > மறைக்கல்வி ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.யோசவ்

13.10.18

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

20.10.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

27.10.19

11.15

திருப்பலி

சென்.யோசவ்

27.10.19 12.00 ஒளிவிழா பயிற்சி சென்.போனிவாத்தியுஸ்

01.11.19

12.00

ஒவியப்போட்டி> ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.யோசவ்

03.11.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.யோசவ்

10.11.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

17.11.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

24.11.19

11.15

திருப்பலி

சென்.யோசவ்

24.11.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

???????

01.12.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.யோசவ்

08.12.19

12.00

ஒளிவிழா பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

14.12.19 15.00 ஒளிவிழா  
15.12.19 16.00 கிறிஸ்து பிறப்பு பாடற்பயிற்சி சென்.போனிவாத்தியுஸ்

22.12.19

16.00

பாடற்பயிற்சி

சென்.போனிவாத்தியுஸ்

24.12.19

18.00

கிறிஸ்து பிறப்பு திருப்பலி(ஒன்றுகூடல்)

சென்.யோசவ்